Форум » Алтай тилле » Кем алтайлап билер? » Ответить

Кем алтайлап билер?

Chenya:

Ответов - 185, стр: 1 2 3 4 5 All

decl: мен билерим

ALTASHA: мен jок

Роза: мен база тех


Temir:

Chenya: Temir Сен Темирей бе? Jастыра jерде бичип jадын, эмеш то(ё)мо(ё)н бичиир керек

koks: мен эме джок!!!!

Shaman: алтай тилигер ундыбагар качанда!

Titanic: Чып чын айтын. Мен алтай тилимди онорлордын ортозында кичинектен алала jуреле ундыбагам.

Larisa: Shaman ТЫ КТО?

Zmei: Larisa "ТЫ КТО?" эмес. "Сен кем ?" деп суразан

Мачо: Сен чын шаман ба эмезе тогун бе ?

Lejke: :D

Keshaman: а сен алтай кыз эмес пе?

Keshaman: Larisa мында алтайлап сурар керек эмес пе?

Keshaman: бу Shaman деген кюлюкке не jыжын барып jадар?

Radost": Keshaman, сен кайда болгон?

Larisa: Keshaman кем де jыжынбай jат.Сен кем ле деп сурадым.Сен оны билерин бе?Просто он интересный человек, кажеца))

Keshaman: мен Алтайдын кёк тууларында бир эмеш азерен болгом

Keshaman: jок, билбезим

Роза: мен эмес

koks: а как переводится слово - эмэхэ и бучча ???

Keshaman: Роза а алтайлап кайдан билерин?

Роза: много общалась

Keshaman: молодец! а бистин алтай балдар наборот ундып даткан.

Роза: жаль.

Chenya: Роза пишет: жаль. - Ачымчылу

Keshaman: а кем-jок алдырбас

kara_kaplan: men baza bilerim ))

Кокбору: Кандый дакшы , торол алтай тилимди угарга! Кайда ла барзан , кайда ла дурзен - улус орустап куучындажат! Бистен бойыстан камаанду , тилибис озуп даранатан аргалу ба , эмезе ундылып , онон даныс созликтен коруп сонуркайтан неме болотон эмеш пе?

Chenya: куучындап турган улус, куучындап ла дьюрере. Кем билбес, балдары да билбес болор

kiki: Jакшылыкту энирле кару jерлештер бистин алтай тилди коп карындаш-калыктар айлап jат...а меге дезе олордын тилин ондорго эмеш уур

gubka BOB: Jакшылар кару алтай КЫСЧАКТАР ла уулчактар!!!!

Chenya: Jакшы ба, ГупкА! :-) Кандый jюрюн? Солун-собур не бар? Юренип jадын ба? Бу форумды кайдан, канай таптын?

gubka BOB: кем joк арайнан ла,солундар слерде ле болбой

Ойрот Кан: эн jараш тил бу jердин устинде алтай тил

ERK: алтай тилди ундыбас керек.бис оны билбезес-алтай адысты jылыйтарыс.

Анчы: Jакшылар, кундулу jерлештер! Керектерир кандый?

Keshaman: Дакшы Анчы! Сен Екатеринбургта нени тапайлан?

ERK: кем келер понедельникте jерлежуге барар?

Алтын Кыс: Мен барарым

Chenya: мен барбазым. Сыйным барар болбой.

ERK: мен база)) а конференцияда болорын ба? доклод кычырарын ба?

Алтын Кыс: ее кычырарым , а сен?

ERK: jок.ой jок белетенерге,jе конференцияда болорым)

Алтын Кыс: Короче, там встретимся

ERK: а алтайлап эмес пе?)

Chenya: Алтын Кыс юрен-юрен алтайлап куучындап.

Алтын Кыс: Chenya пишет: Алтын Кыс юрен-юрен алтайлап куучындап Ага-ага , вот только плохо получается

Анчы: Уредунен оско нени эдерим база Екатеринбургта. Юр. академияда уренип jадым .

Анчы: уредунен оско нени эдерим база Екатеринбургта. Юр. академияда уренип jадым.

Keshaman: База бистин уулдар ондо бар ба? Кемдерге андап турун?

Анчы: Бисте республиканан 23 алтай ла орус балдар уренип jат. Алтай уул оско калада кыстарга андабай!

wave: Анчы , андый ла бол. студент ойлор эн ле jакшы!!!

Keshaman: А алтайлар канча кижи? ан бар тужында андала!)))

Анчы: Алтай балдар 15 кижи.

Larisa: Анчы Курумшиев Алан деген кижи анда ба?

Анчы: ие, Алан Екатеринбургта.

ERK: Анчы Аланга эзен айт! ол мени билер

Анчы: ERK , мен сенин адын билбезим. Эзенди кемнен деп айдар? Сенин адын кем Эркеменбе Эркешбе эмезе Эркинбе?

Radost": Анчы, ол ады Эркемен... правильно по-алтайски написала?

Анчы: Radost" онын ады. эмди билер болорым.

Radost": Быян

wave: кем-кем билер бе, ГТРК Эл Алтайда бойынын сайты бар ба? Алтайдын Чолмонында?

Анчы: wave Болор керек!

wave: адрес кандый?

Анчы: Тогиндыйдым.

ERK: сени ондый тогунчи болзын деп прокуратура уредет пе?))

djam: а почему вопросительная частица то ПЕ то БА?

ERK: djam зависит от последнего звука в слове перед вопросительной частицей. если звонкий или гласный,то бе,ба.если глухой,то пе,па и т.д.))

djam: ок сенкс

wave: je, быйан, djam =)

djam: да, уэйв, только побоялась с ошибками написать. эх..

wave: зато на англ. без ошибок.

Аткыр: Jакшы амырагар

ERK: не ас бичип jадыс? алтайлап билбезер бе?(!) мен бу пятницада jанарым. чыккан кунимди откурерим. 4 ноябрьда кем мени корор Улалуда,уйалбай базып келзин.мен jыргарым=)

Аткыр: кучурген айдын 3 -чи кунинде кайда болорын? кайда jыргарын?

gubka BOB: ERK Jакшы ла байрамда нокор чыккан кунинде!!!!!

ERK: Аткыр 3 кучургенде айылымда Улалуда болорым. телефон согуп ий gubka BOB быйан карындаш,айтканын ла болзын. бистин балдарла нени нени эдерисле =)

Аткыр: Улалуда кун тийип jат.jылу. тышкары базып jурерге кандый jакшы.

ERK: jараш кыстар коп болбайсын?

Аткыр: кыстар ойтоло эмеш уштынып алган, jаныла вокзалда болдым, кыстар узези jанарга jат. алтай кыстар куннин кунге jаранып jат.

Анчы: Jанар куним келип туру, уулдар!!!

ERK: Анчы кем jок, кышкыда jанбай нени эдерге...

Анчы: кышка jетире чыдажар керек!

ERK: мен каче ле Горныйдан келдим. кинотеатрда 1612 кино кордим, светофор барып jурдим. хе хе

djam: мен барысын да анладым:)

Анчы: А мен "1612" Новосибирскта коргом!

ERK: Новосибирск jарады ба? меге 1612 jарабаган. кандый да jаш балдардын.

Анчы: сен кино керегинде бе эмезе кала керегинде?

allo: ERK пишет: мен бу пятницада jанарым. чыккан кунимди откурерим. jakshi bajramdadin ba nokor?кайда болдын нени эттин, нокорлорин коп келди бе Улалуга?

ERK: Анчы кино керегинде=) allo кем jок болды.амыраганыс =) сен кем эдин? меге ЛС бичип ийзен

Аткыр: Jаш-оскурим не солун бар? Тайгада кар jаап койгон, андап барар керек.

Анчы: андар да куним келип туру!!!!

Аткыр: Чолдо шуурган болгон чолдин элиги кочкиндеп баштады, алтай уулдар узези амырар кундерде эликтеп тийиндеп jат. Сен Екатеринбургта Анчы койондор ло тузакта.

ERK: Екатеринбургта jаан койондор болбайсын!

Аткыр: Jе бир эмештен алайлактар албаты-jоон. Аржан суудый ару алтай кыстар кайда? алтайдын тууларындый кайыр алтай уулдар кайда?

Алтын Кыс: Мында, алтай кыстар, сеге не керек Аткыр, сеге кем керек? (народ сразу прошу прощение, как могу так и пишу, алтай тил прям коркыш jаман барjaд )

wave: Аткыр бичип jат: Аржан суудый ару алтай кыстар кайда? алтайдын тууларындый кайыр алтай уулдар кайда? ондый состорди кайдан билерин?

Аткыр: Оо Ары корзо ай кеберлу, бери корзо кун кеберлу кыстар мында турбай. Мындый состорди узе алтай уулдар билер. а бистин алтай кыстар чындап ла эн ле ару,jараш.

Алтын Кыс: Аткыр, респект за такие слова в адрес нас, девушек. Очень приятно

Ganja: Ачымчылу эмес АчыНчылу

Ganja: Качарлары кызарган кызылгаттай кыстар, кочколонгон кайалардай кайыр уулдар Алтайда канай Jок эмеш...

кунучек: Эзендер.JЬЕРЛЕШТЕР!!!НЕ БАР НЕ JОК?

ERK: эзен jерлеш! бастыра ла бар. сен бойын кандый?

Бешеный: тяхшлар эмян обяндар! тышкары кубулгак булутту кун туру Арчылган.

kindik: Алтай тилле куучындаар jер мында.

Кокбору: Онойдо бастыра алтайлар тунейле куучындабас , темдектезе Ондой аймакта ол состордин таныктарын кату айдым дат Каан-Оозында дымжак ......

Ganja: бодоп ло немелер этпей...онон коро(.может..наоборот.если деген)состорди солыйтан болзо чын ба теряндар!!

Бешеный: jакшылар ба эмян-обяндар, торян-тугандар!

Ganja: БОдозом до кижи айлабас боткого туней неме болор

Ganja: Во во мен оны ла айдарга тургам..

SEM: ta neni kuuchindajip turganar,4ek neme ondobodim.

SEM: WOLF Jurumde ne le bolor.

Ganja: SEM пишет: WOLF Jurumde ne le bolor. Братка сеге мыны ондорго куч болор.Чыма бору????

Ganja: До здравствует старость в тапочках.....

WOLF: Jастын баштапкы куниле кару Jерлештер уткуп турум

Ganja: Сени база брат!!! Бисте 1ылу свитерлу бастраныс

WOLF: Бугун айы-бажы 1ок, учы-туби корунбес стирка эттим. Тозын-тобрагымды 1ундым, ар сынымды сергеттим. 1ас келип 1аткан не. 1ыламаш бабушканы барып тудар керек

telengit: ЭЙ, БРАТЬЯ_АЛТАЙТСЫ, ТУТ ШО, ТЕМА ДЛЯ АЛТАЙСКАГО ФЛУДА??? коли так, то нифтяк. а то в ГАфоруме каштактар не дают разогнацца на местном диалекте

Алтын Кыс: telengit пишет: ГАфоруме каштактар не дают разогнацца на местном диалекте Ага сцуки присутствует это . Зато как мы на этой теме зажгли, Эдик , такой бомбы там давно не бывало, каштактар теперь знают что есть местный диалект.

WOLF: Каштак ол не дегени? Jартап берзер орокон

Ganja: Кирген кийнинде алтайлап бичигер торондор......Каштактар-орустар болбой...

wave: WOLF пишет: ар сынымды сергеттим не дегени?

WOLF: алтай бой-бойысты тогиндежийектер , анан арызын кем билер

Эмчи: ) Дак может всётаки актуальна тема про 'Алтай тили'

WOLF: wave пишет: не дегени? привел себя в порядок

ERK: а бу не улус бери кирбейт? а ? кем алтайлап билер?

ERK: кем де билбес ошкош((

WOLF: канчага бу мында jаныскан урдирип отырар.....

ERK: а не jаныскан? кожо отурак. не бар сенде солун собур?

КН: Привет Анчы, это тебя из Бишкека родственник Алана беспокоит, ты можешь дать координаты Алана

telengit: пиепц тема для флудерастов

megalex2003: мен имешь билерим Бир сайт этядырым, бастра алтай созликтар анда болор, оско бичиктердин электронный версиялар база анда болор.

WOLF: сен обиян бажын тазаганча jетире сканнердын jанына отурба

Kamiya: §г§С§Ы§д §Ь§С§й§С§Я §Т§Ц§Э§Ц§Я §Т§а§Э§а§в? §Ь§Ц§Щ§Ъ§Ь §д§Ц §г§а§г§д§а§в§Х§Ъ §ж§а§в§е§Ю§Ф§С §й§н§Ф§С§в §Т§Ц§в§Щ§Ц§Я'

Алтын Кыс: ООО, много понимаю, но не могу написать, потом все ржать будут, возле сканера не стоит сидеть до облысения

Kamiya: какой у меня витиеватый текст вышел

megalex2003: Процесс сканирования божогон почти, стадия вторая - распознавание, затем корректировка для заливки в движок сайта, затем сборка в электр. книги с помощью современных высокоэффективных форматов. В планах создание сборника словарей в виде отдельной программки, типа той что сделали товарищи Текеновы. Кстати есть у каво нормальная версия ихнего словаря а то у меня бета 2007г. ?

Эмчи: Интересно. Кто-то занимается электронными словарями Алтайских языков. Где можно раздобыть такой словарь?

megalex2003: Занимались прошлый год, какой то проект или грант там был, тока в интырнете про него нигугу, толи заглохло дело толи еще чего помешало им.

Алтын Кыс: наверно деньги уже нашли место в корманах, а дело не тронулось

megalex2003: Алтын Кыс пишет: наверно деньги уже нашли место в корманах, а дело не тронулось Нет, по крайней мере выпустили бета версию.

Эмчи: Мегалекс, тяжёлый дистрибутив, можно ли его у тебя взять?

megalex2003: http://webfile.ru/2428443 тока ето не дистр, просто распакуй и юзай. 1.1 Мб

Эмчи: Спасибо, ознакомлюсь без промедления.

megalex2003: ну як?

Эмчи: Словарь посмотрел. Не понимаю почему б не собрать програмистов и не сделать хороший, удобный электронный словарь. Выбили ж наверняка денег нормально на этот, а всё как-то сыро.

fenek: megalex2003 пишет: http://webfile.ru/2428443 иштебейт. Файл док деди

Аткыр: Алдырбас баламка узе jакшы болор.

megalex2003: http://netarh.net.ru/trans.rar - прямая ссылка ето не дистр, просто распакуйте (архиватор Winrar или 7-zip) и запустите файл trans.exe. 1.1 Мб Эмчи пишет: Словарь посмотрел. Не понимаю почему б не собрать програмистов и не сделать хороший, удобный электронный словарь. Выбили ж наверняка денег нормально на этот, а всё как-то сыро. Это как обычно, если что-то делают ради получения бабла так и будет, да и денег обычно нет для таких вещей, а тут еще кризис. ну постепенно буду делать свою версию, сначала он-лайн версию (место под сайт уже выбито), потом ввиде программки, ну и в перспективе мобильную версию

Эмчи: Ну тогда будем конкурентами. Или может быть партнёрами? Я правда не силён в компьютерах.

megalex2003: Эмчи пишет: Ну тогда будем конкурентами. Или может быть партнёрами? Я правда не силён в компьютерах. тада почему конкурентами?

Эмчи: Ну программиста найти не проблема ). Времени бы свободного.

megalex2003: так э, программист за здорово не будет делать, аднака время всегда можно найти, его нет у того кто не умеет им распоряжацо

megalex2003: лучше конечно партнерами, адна голова хорошо а две лучше

Эмчи: Не представляю, правда, как это организовать.

Антиромантик: А по северноалтайским сведений нет?

megalex2003: Антиромантик пишет: А по северноалтайским сведений нет? есть но в меньшем количестве, со временем выкладем тоже.

megalex2003: вощем народ кто хочет принять участие в проекте "Электронные Алтайские словари" все сюда http://sozlik.gcons.ru требуется просматривать термины и сообщать об ошибках, сканы словарей будут выкладывацо на закладке "Книги", для сверки. Термины будут наполнятся постепенно, все указанные на сайте словари будут наполняться. Присылайте свои предложения\соображения.

Антиромантик: Ошибки есть, графического характера алт. Абитуриент англ. School-leaver {Brit.); entrant to college, university (amer.) Абориген (Абориген; ос кижи ; Aboriginal (pi. aborigines)) Абсолютизм (Абсолютизм ; Absolutism) ... Потом еще досмотрю

megalex2003: Антиромантик пишет: Ошибки есть, графического характера Исправлено.

megalex2003: WOLF в каком смысле держацо?

Антиромантик: Википедию на южно- и северноалтайском делать кто-нибудь собирается?

megalex2003: Наврядли, хотя программы по поддержке малочисленных народов есть. Есть тематический словарь северных диалектов.

Антиромантик: А у меня такой вопрос - в северноалтайских диалектах встречаются начальные б- и дж'-? Знаю, что их нет в кондомском и нижнечулымском, но остальные - тубаларский, чалканский, кумандинский?

megalex2003: Хит сезона!!! не пропусти!!! Подготовлен и скоро будет выложен алтайско-русский словарь на 13 тыщ слов для программки QDictionary. QDictionary использует уникальную технологию позволяющую переводить слова и словосочетания простым наведением курсора мыши на них. Не надо ничего выделять, копировать и вставлять в другое окно. Просто наведите курсор мыши на интересующее Вас слово, и Вы увидите подсказку с его переводом. Вы также можете узнать значение слова выбрав его из списка. Вы можете добавлять свои слова, а также удалять и изменять значения уже существующих. Помимо алтайского программка будет сожержать и большой английский словарь и другие. Следите за новостями на сайте sozlik.gcons.ru

Эмчи: В северных диалектах я встречал вместо Б - М, в начальной позиции. А Ј - Нь, напр. јакшы - ньакшы (чалканский) и вроде даже -Й, йакшы.

WOLF: пиво...... кыстар.... мен jаныскан

Kamiya: Классный Он-лайн словарь... там столько много интересного для меня

pif: В детстве в разной местности слышал, как я думаю , одно и то же выражение произносимое по-разному: вар.1: "Кем ёх алдырбас?" . Вар.2:" Кем дьок дьядырыс?" Или это только мой непросвященный слух так слышал?

Икили: Как объяснить эту поговорку? Тенеги тен кööк мööн

megalex2003: скаких пор Онгудайский район вошел в состав Алтайского края? тут так написано ongudai.ru

Сосенка: где это написано?

wave: там все напутано сильно, данные старые, информация неточная, есть грамматические ошибки.

megalex2003: Сосенка прямо в заголовке. Судя по всему сайт умер, а тело осталось тлеть.

Сосенка: это на сайте... Алтайский край. Это в расчете на объединение? Да и ошибок полно.

Антиромантик: http://www.uz-translations.net/?category=othbooks-other&altname=dialekt_kumandincev_kumandy-kizhi

Мировв: Jакшылар!

Мировв: jол

Мировв:

rehfq: jng

rehfq: Адайым теген Алтай тилим! Энейим теген эрке тилим!

telengit: почему казахи используют арабское рахмет??? тюркская ж группа ёпта. Или они обособиться хотят?

Jалт: Jакшылар торогондор. Мен тодош соокту алтай уул бичип jадым .Мындый сос билерер бе jайдактактажыйдим а алтай кеп сос один рубль полтора,сенин кодонин кап-кара.

Alibek: Мен кыргыз Алтай тилин юреткилечи досторполная версия страницы